تور تفلیس 3شب بهار 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/27 ساعت حرکت: 16:05 جورجین وینگز
 • IKA
 • TBS
مدت سفر : 01:40 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/30 ساعت حرکت: 13:30 جورجین وینگز
 • TBS
 • IKA
مدت سفر : 01:40 Economy

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  5,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  5,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  6,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  5,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,910,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,910,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,930,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,910,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,910,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,910,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,910,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,430,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,910,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,940,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,960,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,960,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,070,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  5,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری