تور دبی 5 شب نوروز 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/15 ساعت حرکت: 08:40 ایران ایرتور
 • IKA
 • DXB
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/20 ساعت حرکت: 13:10 ایران ایرتور
 • DXB
 • IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,270,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,120,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,730,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,310,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,580,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,570,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,510,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,940,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,580,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,070,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,550,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,550,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,270,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,550,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,370,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,540,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,270,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  67,620,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری