توربالی 7 شب ویژه نوروز 1403

این تور منقضی شده است

هتل ها

تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  78,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  89,770,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  67,420,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  82,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  70,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  69,870,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  91,430,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  107,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  84,230,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  74,540,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  93,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  108,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  82,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  73,230,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  98,040,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  118,270,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  83,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  78,360,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  99,040,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  120,270,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  88,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  74,370,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  103,030,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  128,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  79,210,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  74,480,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  104,740,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  131,670,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  78,930,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  111,040,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  144,270,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  84,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  73,700,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  115,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  156,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  70,660,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  78,700,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  119,410,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  163,870,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  75,510,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  120,130,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  165,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  96,310,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  76,080,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  135,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  190,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  87,540,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  74,370,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  139,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  204,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  86,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  70,840,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  168,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  256,780,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  92,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  78,930,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری