تور استانبول3 شب زمستان 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/13 ساعت حرکت: 07:50 ایران ایر
 • IKA
 • IST
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/12/16 ساعت حرکت: 12:15 ایران ایر
 • IST
 • IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,230,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,180,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,230,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,180,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,060,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,180,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,060,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,180,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,410,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,180,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,410,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,180,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,180,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,180,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,180,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,180,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,180,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,180,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,180,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,670,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,180,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,710,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,180,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,180,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,060,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,960,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,180,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,180,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,180,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,670,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,760,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,180,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,670,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,760,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,180,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,050,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,260,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,180,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,270,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,180,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,060,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,540,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,180,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,230,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,180,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,960,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,180,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,170,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,430,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,140,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,230,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,180,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,180,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,770,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,170,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,180,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,420,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,440,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,180,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,140,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,180,000 تومان
توضیحات :