تور پوکت +فی فی + پوکت (7شب) نوروز 1403

این تور منقضی شده است

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  93,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  102,160,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  86,740,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  95,070,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  105,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  92,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  87,240,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  95,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  106,780,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  87,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  96,170,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  107,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  93,180,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  87,620,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  96,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  108,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  93,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  87,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  97,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  109,970,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  94,330,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  88,060,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  98,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  111,070,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  94,830,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  88,280,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  98,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  112,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  95,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  88,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  99,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  113,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  95,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  88,750,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  105,460,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  124,270,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  92,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  105,460,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  124,270,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  92,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  105,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  126,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  101,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  90,850,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  106,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  127,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  102,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  91,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  107,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  127,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  103,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  92,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  107,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  128,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  103,550,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  92,680,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  108,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  131,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  103,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  91,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  108,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  131,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  103,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  91,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  108,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  132,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  104,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  92,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  110,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  136,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  92,650,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  111,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  138,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  93,150,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  114,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  143,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  109,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  93,850,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  118,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  151,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  112,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  95,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  118,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  152,870,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  113,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  95,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :