تور پوکت+بانکوک 7 شب نوروز 1403

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/07 ساعت حرکت: 21:40 ماهان
 • IKA
 • BKK
مدت سفر : 07:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/15 ساعت حرکت: 09:50 ماهان
 • BKK
 • IKA
مدت سفر : 07:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  94,740,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  100,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  88,890,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  94,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  100,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  88,940,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  95,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  101,670,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  89,050,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  96,230,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  103,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  89,390,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  97,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  105,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  89,720,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  97,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  105,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  94,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  89,770,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  98,260,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  107,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  95,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  90,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  98,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  108,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  95,660,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  90,270,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  99,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  109,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  96,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  90,430,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  99,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  110,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  96,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  90,650,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  100,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  111,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  90,760,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  100,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  112,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  90,930,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  102,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  116,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  99,230,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  91,640,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  103,430,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  118,060,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  91,920,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  103,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  118,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  100,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  91,970,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  105,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  122,020,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  101,760,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  92,630,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  105,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  122,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  102,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  92,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  107,170,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  125,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  103,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  93,240,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  107,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  126,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  93,350,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  108,270,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  127,740,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  104,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  93,620,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  108,270,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  127,740,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  104,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  93,620,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  110,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  131,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  106,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  94,340,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  112,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  136,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  95,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  118,060,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  147,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  113,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  97,030,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  119,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  149,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  114,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  97,420,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  122,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  156,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  98,740,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری