تور استانبول (5شب) اردیبهشت 1403

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/02/10 ساعت حرکت: 12:00 تابان
 • IKA
 • IST
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/02/15 ساعت حرکت: 15:30 تابان
 • IST
 • IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,680,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,050,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,010,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,050,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,310,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,570,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,680,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,050,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,070,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,050,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,860,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,170,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,010,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,050,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,370,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,050,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,050,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,310,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,330,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,050,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,870,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,050,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,370,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,050,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,050,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری