تور استانبول (5شب) نوروز 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/28 ساعت حرکت: 12:00 تابان
 • IKA
 • IST
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/04 ساعت حرکت: 15:30 تابان
 • IST
 • IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,860,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,170,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,860,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,170,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,740,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,270,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,860,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,170,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,120,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,740,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,560,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,560,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,270,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,810,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,410,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,970,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  14,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری