تور پاتایا + بانکوک (9شب) نوروز 1403

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/25 ساعت حرکت: 15:25 فلای دبی
 • IKA
 • BKK
مدت سفر : 07:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/17 ساعت حرکت: 22:50 فلای دبی
 • BKK
 • IKA
مدت سفر : 07:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  67,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  57,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  70,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  57,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  75,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  64,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  58,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  75,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  58,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  78,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  66,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  80,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  67,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  81,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  67,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,700,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  84,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  69,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  60,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  84,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  69,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  60,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  85,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  60,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  85,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  60,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  71,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  88,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  71,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  61,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  74,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  94,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  74,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  62,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  74,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  95,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  74,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  62,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  75,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  96,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  75,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  62,700,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  76,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  97,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  76,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  63,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  76,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  98,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  76,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  63,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  79,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  104,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  79,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  64,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  85,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  116,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  85,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  66,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  90,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  126,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  90,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  68,700,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  93,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  133,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  93,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  70,100,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری