تور پاتایا + بانکوک (10شب) نوروز 1403

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/08 ساعت حرکت: 15:25 فلای دبی
 • IKA
 • BKK
مدت سفر : 07:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/19 ساعت حرکت: 22:50 فلای دبی
 • BKK
 • IKA
مدت سفر : 07:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 7
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  71,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  79,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  67,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  82,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  67,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  75,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  87,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  76,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  68,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  76,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  87,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  69,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  77,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  91,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  80,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  69,700,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  79,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  93,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  82,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  70,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  79,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  94,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  81,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  70,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  80,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  97,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  81,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  70,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  81,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  97,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  82,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  71,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  81,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  98,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  71,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  82,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  99,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  71,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  83,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  102,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  83,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  71,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  86,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  109,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  86,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  73,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  86,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  109,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  86,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  73,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  87,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  111,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  87,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  73,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  88,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  112,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  88,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  74,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  89,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  114,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  89,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  74,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  92,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  119,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  92,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  75,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  98,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  133,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  98,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  78,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  104,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  144,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  104,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  80,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  108,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  151,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  108,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  81,800,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری