تور پاتایا (10شب) نوروز 1403

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/08 ساعت حرکت: 15:25 فلای دبی
 • IKA
 • BKK
مدت سفر : 07:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/19 ساعت حرکت: 22:50 فلای دبی
 • BKK
 • IKA
مدت سفر : 07:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  77,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  72,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  65,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  71,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  79,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  72,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  66,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  81,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  72,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  66,700,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  81,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  72,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  66,700,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  83,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  78,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  67,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  84,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  73,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  67,400,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  84,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  76,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  67,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  74,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  85,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  76,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  67,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  75,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  87,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  76,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  67,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  75,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  87,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  67,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  76,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  89,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  78,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  68,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  76,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  90,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  81,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  68,600,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  76,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  90,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  78,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  68,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  76,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  90,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  68,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  78,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  93,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  81,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  69,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  78,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  94,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  79,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  69,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  79,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  96,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  81,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  69,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  80,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  97,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  70,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  80,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  97,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  80,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  70,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  80,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  97,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  81,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  70,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  81,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  100,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  70,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  82,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  101,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  70,700,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  82,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  101,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  82,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  70,700,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  83,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  103,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  84,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  71,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  87,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  111,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  87,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  72,700,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  88,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  114,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  90,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  73,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  88,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  114,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  88,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  73,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  98,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  133,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  98,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  77,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  102,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  142,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  102,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  78,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  105,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  148,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  105,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  80,100,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری