تور پاتایا (9شب) نوروز 1403

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/25 ساعت حرکت: 15:25 فلای دبی
 • IKA
 • BKK
مدت سفر : 07:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/04 ساعت حرکت: 22:50 فلای دبی
 • BKK
 • IKA
مدت سفر : 07:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 9
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  66,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  61,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  55,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 9
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  61,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  56,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 9
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  61,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  56,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 9
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  61,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  56,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 9
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  66,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  56,700,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 9
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  72,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  62,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  56,900,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  72,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  64,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  56,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 9
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  73,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  64,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  57,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 9
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  74,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  64,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  57,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 9
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  74,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  57,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 9
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  76,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  66,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  57,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 9
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  77,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  69,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  58,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  77,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  66,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  58,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 9
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  77,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  58,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 9
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  80,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  69,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  58,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 9
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  81,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  67,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  58,700,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 9
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  83,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  69,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 9
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  84,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 9
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  84,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  68,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 9
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  84,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  69,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 9
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  86,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,700,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 9
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  87,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  60,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  87,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  70,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  60,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  71,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  89,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  72,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  60,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 9
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  74,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  96,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  74,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  61,700,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 9
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  76,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  99,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  77,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  62,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 9
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  76,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  99,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  76,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  62,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 9
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  84,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  116,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  84,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  65,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 9
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  88,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  124,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  88,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  67,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 9
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  91,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  129,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  91,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  68,400,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری