تور استانبول 3 شب ویژه نوروز ۱۴۰۳

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/12 ساعت حرکت: 19:00 قشم ایر
 • IKA
 • IST
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/15 ساعت حرکت: 12:45 قشم ایر
 • IST
 • IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,160,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,270,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,270,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,130,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,760,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,660,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,270,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,010,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,270,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,010,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,040,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,280,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,060,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,270,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,370,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,540,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,270,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,260,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,020,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,380,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,330,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,570,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,330,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,910,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,260,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,060,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,160,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,770,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,030,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,460,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,420,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,570,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری