تور استانبول 7 شب ویژه بهار ۱۴۰۳

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/31 ساعت حرکت: 19:00 قشم ایر
 • IKA
 • IST
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/02/07 ساعت حرکت: 12:45 قشم ایر
 • IST
 • IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,260,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,370,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,710,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,910,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,260,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,230,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,380,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,710,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,160,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,610,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,330,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,060,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,820,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,040,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,820,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,260,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,930,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,840,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,380,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری