تور استانبول 6 شب ویژه بهار ۱۴۰۳

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/03/03 ساعت حرکت: 19:00 قشم ایر
 • IKA
 • IST
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/03/09 ساعت حرکت: 12:45 قشم ایر
 • IST
 • IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,010,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,860,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,010,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,860,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,230,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,860,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,860,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,670,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,860,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,230,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,860,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,260,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,860,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,520,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,540,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,160,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,160,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,060,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,030,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,860,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,120,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,430,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,200,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,220,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,200,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری