تور قطر (دوحه) 4 شب ویژه 18 بهمن 1402

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/11/18 ساعت حرکت: 12:10 قطر ایرویز
 • IKA
 • DOH
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/02/18 ساعت حرکت: 18:35 قطر ایرویز
 • DOH
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  35,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,660,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,420,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  37,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,510,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  37,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  37,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,410,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,040,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,140,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  38,140,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,280,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,220,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,660,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  39,660,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  38,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  40,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,810,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,620,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,540,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  40,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  38,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  38,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,410,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  42,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,730,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  42,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  42,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,740,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  46,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  46,240,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,710,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  47,510,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  47,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,710,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  47,510,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  47,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری