تور دبی (4شب) زمستان 1402

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/20 ساعت حرکت: 11:30 ایر عربیا
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/12/20 ساعت حرکت: 00:00 .
 • DXB
مدت سفر : 03:00
تاریخ حرکت : 1402/12/24 ساعت حرکت: 00:00 .
 • DXB
مدت سفر : 03:00
تاریخ حرکت : 1402/12/24 ساعت حرکت: 12:20 ایر عربیا
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,940,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,220,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,120,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,460,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,670,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,870,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,620,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,540,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,570,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,460,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,860,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,040,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,460,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,860,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,040,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,020,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,120,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری