تور مالدیو زمستان 1402

هتل ها

تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,740,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  60,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  61,370,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  60,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  83,510,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  60,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  92,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,370,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  60,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  97,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  60,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  108,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  61,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  60,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  115,370,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  131,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  54,620,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  60,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  132,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  51,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  60,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  137,510,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,070,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  60,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  141,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  169,910,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  47,870,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  60,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  223,910,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  60,830,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  60,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری