تور مسقط 7 شب نوروزی 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/26 ساعت حرکت: 16:00 قشم ایر
 • IKA
 • MCT
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/04 ساعت حرکت: 20:00 قشم ایر
 • MCT
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,470,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,470,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,470,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,470,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,410,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,410,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,110,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,810,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,280,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,740,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,660,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,740,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,740,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,740,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,640,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,910,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,720,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,270,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  43,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,170,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,360,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,080,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,510,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  62,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  49,510,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  62,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,270,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  76,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  90,740,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  60,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  108,410,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  71,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  97,560,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  71,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  94,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  67,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  77,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)