تور مسقط 4 شب نوروزی 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/28 ساعت حرکت: 09:15 قشم ایر
 • IKA
 • MCT
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/03 ساعت حرکت: 17:45 قشم ایر
 • MCT
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,540,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,580,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,540,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,780,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,780,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,820,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,160,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,780,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,820,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,020,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,160,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,910,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,670,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,870,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,770,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,970,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,770,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,770,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,970,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,770,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,770,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,210,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,540,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,120,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,060,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,540,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,080,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,010,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,310,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,870,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,110,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,310,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,110,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  22,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :