تور قطر (دوحه) 3 شب زمستان 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/10/25 ساعت حرکت: 18:30 قطر ایرویز
 • IKA
 • DOH
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/10/25 ساعت حرکت: 18:30 قطر ایرویز
 • IKA
 • DOH
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,090,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,190,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  28,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,390,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  410,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  30,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  36,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  37,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  38,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  41,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  42,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  45,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  70,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  50,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  50,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  70,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  50,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  50,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  52,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  52,000,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری