تور پوکت + پاتایا 10 شب ویژه نوروز 1403

این تور منقضی شده است

هتل ها

تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  77,170,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  81,860,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  72,110,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  77,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  82,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  75,520,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  72,310,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  78,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  84,510,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  72,570,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  78,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  84,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  77,050,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  72,620,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  79,460,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  86,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  72,920,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  79,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  87,470,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  73,080,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  80,070,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  87,670,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  73,130,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  80,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  88,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  82,870,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  73,330,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  81,910,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  91,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  73,790,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  82,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  92,160,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  73,940,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  83,030,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  93,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  80,110,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  64,150,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  83,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  93,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  80,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  74,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  83,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  95,220,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  81,540,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  74,450,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  84,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  95,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  81,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  74,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  84,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  96,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  74,660,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  84,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  96,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  81,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  74,760,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  85,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  99,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  83,230,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  75,170,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  86,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  100,930,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  83,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  75,470,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  87,060,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  101,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  83,580,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  75,580,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  89,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  105,930,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  85,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  76,340,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  89,410,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  106,340,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  85,720,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  76,390,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  90,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  107,560,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  86,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  76,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  90,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  107,770,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  86,640,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  76,650,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  93,640,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  114,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  89,550,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  77,870,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  97,210,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  121,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  92,760,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  79,150,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  98,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  124,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  94,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  79,660,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  99,810,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  127,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  80,060,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  100,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  128,880,000 تومان