تور مسقط 4 شب ویژه نوروز 1403

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/28 ساعت حرکت: 08:40 قشم ایر
 • IKA
 • MCT
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/03 ساعت حرکت: 18:35 قشم ایر
 • MCT
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,540,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,580,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,540,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,780,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,780,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,820,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,160,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,780,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,820,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,910,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,670,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,870,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,770,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,970,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,770,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,770,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,970,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,770,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,210,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,210,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,770,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,540,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,120,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,060,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,540,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,010,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,910,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,010,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,310,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,930,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,870,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,110,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,310,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,110,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,030,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  64,910,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  47,550,000 تومان