تور ترکیبی بالی ، سنگاپور ،کوالالامپور نوروز 1403

این تور منقضی شده است

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  103,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  132,810,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  97,460,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  114,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  135,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  97,780,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  119,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  146,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  99,050,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  119,510,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  146,910,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  98,730,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  120,040,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  148,020,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  111,350,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  98,570,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  120,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  152,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  114,210,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  100,110,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  121,260,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  150,460,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  112,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  98,470,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  122,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  152,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  113,410,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  99,630,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  130,270,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  166,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  119,620,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  101,700,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  131,430,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  168,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  124,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  102,180,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  139,070,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  186,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  127,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  103,500,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری