تور آنتالیا 6 شب ویژه خرداد 1403

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/03/22 ساعت حرکت: 02:05 ماوی گوک
 • IKA
 • ADA
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/03/28 ساعت حرکت: 00:00 ماوی گوک
 • ADA
 • IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
محله : Antalya
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  70,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  94,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  96,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  98,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  99,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  106,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  87,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  71,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  103,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  74,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  130,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  45,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  79,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  125,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  48,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  80,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  112,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  49,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  84,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  118,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  51,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  86,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  157,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  53,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  87,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  157,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  52,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  91,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  165,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  54,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  91,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  165,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  54,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  98,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  171,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  58,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  102,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  145,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  60,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  103,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  146,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  104,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  147,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  61,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  133,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  202,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  75,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  159,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  258,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  88,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  182,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  315,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  100,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  188,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  325,490,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  103,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  191,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  364,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  104,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,990,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری