تور آنتالیا 6 شب ویژه اردیبهشت 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/02/14 ساعت حرکت: 02:05 ماوی گوک
 • IKA
 • ADA
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/02/14 ساعت حرکت: 04:00 ماوی گوک
 • ADA
 • AYT
مدت سفر : 01:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/02/20 ساعت حرکت: 20:25 ماوی گوک
 • AYT
 • ADA
مدت سفر : 01:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/02/20 ساعت حرکت: 00:00 ماوی گوک
 • ADA
 • IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,995,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,995,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,995,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
محله : Antalya
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,695,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,995,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,395,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,995,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,995,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,995,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,795,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,795,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,595,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,495,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,595,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,695,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,895,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  62,795,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,895,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,895,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,995,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,995,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,995,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  62,395,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,595,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,595,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  80,995,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,995,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,995,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  81,995,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,995,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,195,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  79,595,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,295,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,995,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  85,495,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,895,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,995,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  83,695,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,995,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,495,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  106,895,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,995,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,795,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  90,995,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,695,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,795,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  86,395,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,695,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,995,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  91,595,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,295,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,995,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  102,995,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,795,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,895,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  108,995,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  43,695,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,995,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  99,995,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  43,995,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  87,695,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  141,595,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  51,995,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  88,995,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  125,595,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  52,995,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  91,995,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  136,995,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  53,495,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  93,495,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  131,995,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  54,995,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  99,795,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  166,995,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  57,895,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  108,995,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  155,795,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  116,695,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  187,495,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  66,495,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  130,995,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  188,995,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  73,895,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  171,895,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  257,795,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  93,995,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری