تور مسقط 3 شب زمستان 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/26 ساعت حرکت: 16:00 قشم ایر
 • IKA
 • MCT
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/12/29 ساعت حرکت: 19:55 قشم ایر
 • MCT
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,370,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,770,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,060,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,770,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,010,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,240,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,010,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,710,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,420,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,710,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,710,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,710,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,870,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,080,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,000,000 تومان
توضیحات : ÷
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,970,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,910,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,910,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,910,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,560,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,440,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,910,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,560,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,440,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,380,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,030,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,440,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,970,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,380,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,260,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,510,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,790,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,210,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,210,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  33,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  13,000,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری