تور مالدیو نوروز 1403

این تور منقضی شده است

هتل ها

تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  74,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  89,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  58,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  58,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  88,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  80,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  80,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  103,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  146,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  64,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  64,700,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  110,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  80,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  80,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  118,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  177,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  71,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  71,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  119,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  65,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  65,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  125,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  58,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  58,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  126,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  75,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  75,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  133,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  69,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  69,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  145,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  163,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  73,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  73,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  164,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  69,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  69,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  174,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  186,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  188,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  80,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  80,300,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  206,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  -
  کودک با تخت (هر نفر)
  65,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  65,600,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری