تور بالی (7شب) آذر 1402

این تور منقضی شده است

هتل ها

تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  74,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  56,110,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  51,180,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  75,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  65,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  58,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,130,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  86,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  67,010,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  59,850,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  100,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  64,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  56,290,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,570,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  92,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  71,720,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  62,970,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  75,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  104,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  68,270,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  57,040,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  78,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  110,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  72,720,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  58,150,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  79,140,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  103,460,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  73,570,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  61,060,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  82,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  110,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  79,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  64,190,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  83,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  112,740,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  78,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  62,970,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  84,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  114,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  77,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  62,970,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  87,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  120,160,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  76,170,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  64,090,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  88,410,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  122,010,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  82,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  66,680,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  88,940,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  122,010,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  62,970,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  91,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  127,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  83,110,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  65,090,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  96,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  138,970,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  85,710,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  65,090,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  97,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  140,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  90,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  68,060,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  100,760,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  146,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  91,270,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  68,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  102,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  150,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  87,560,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  63,240,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  102,670,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  158,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  87,830,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  64,720,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  104,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  162,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  91,540,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  61,010,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  132,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  209,460,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  107,970,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  74,370,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری