تور پاتایا 8شب زمستان1402

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/11/04 ساعت حرکت: 15:25 فلای دبی
 • IKA
 • BKK
مدت سفر : 07:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/12/04 ساعت حرکت: 07:10 فلای دبی
 • BKK
 • IKA
مدت سفر : 07:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  31,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  31,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  32,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  32,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  32,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  32,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  32,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  32,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  32,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  43,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  43,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  35,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  45,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  35,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  45,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  36,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  65,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  47,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  36,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  65,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  47,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  36,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  65,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  48,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  36,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  65,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  47,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  36,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  50,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  37,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  85,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  57,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  40,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  87,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  58,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  41,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری