تور پاتایا 10شب زمستان 1402

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/11/02 ساعت حرکت: 15:25 فلای دبی
 • IKA
 • BKK
مدت سفر : 07:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/12/02 ساعت حرکت: 22:50 فلای دبی
 • BKK
 • IKA
مدت سفر : 07:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  45,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  35,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  43,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  35,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  35,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  43,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  35,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  45,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  35,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  36,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  47,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  36,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  47,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  36,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  46,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  37,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  48,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  37,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  62,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  47,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  37,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  49,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  38,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  76,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  53,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  40,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  76,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  54,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  40,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  76,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  55,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  40,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  76,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  53,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  40,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  57,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  83,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  57,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  41,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  101,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  66,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 10
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  103,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  67,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  46,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری