تور تفلیس4شب بهار 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/02/28 ساعت حرکت: 08:00 قشم ایر
 • IKA
 • TBS
مدت سفر : 02:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/03/01 ساعت حرکت: 11:50 قشم ایر
 • TBS
 • IKA
مدت سفر : 02:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,920,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,030,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,310,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,180,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,710,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,180,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,970,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,570,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,610,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,610,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,610,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,970,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,610,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,970,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,610,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,270,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,210,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,610,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,270,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,210,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,270,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,210,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,170,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,250,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,610,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,570,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,810,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,570,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,570,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,810,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,570,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,570,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,410,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,130,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,570,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,570,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,170,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,770,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,210,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,810,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,430,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,130,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری