تور قطر (دوحه) 3 شب (سرزمین جام جهانی)

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/09/15 ساعت حرکت: 12:00 وارش
 • IKA
 • DOH
مدت سفر : 01:50 Economy
تاریخ حرکت : 1402/10/07 ساعت حرکت: 14:30 وارش
 • DOH
 • IKA
مدت سفر : 01:50 Economy

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  66,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  84,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  88,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,000,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری