تور قطر (دوحه) 4 شب (سرزمین جام جهانی)

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/09/15 ساعت حرکت: 12:00 وارش
 • IKA
 • DOH
مدت سفر : 01:50 Economy
تاریخ حرکت : 1402/10/07 ساعت حرکت: 14:30 وارش
 • DOH
 • IKA
مدت سفر : 01:50 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  17,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  72,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  84,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  107,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  113,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  24,000,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری