تور تفلیس 4 شب 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/09/09 ساعت حرکت: 07:55 قشم ایر
 • IKA
 • TBS
مدت سفر : 02:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/10/09 ساعت حرکت: 11:50 قشم ایر
 • TBS
 • IKA
مدت سفر : 02:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,330,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,760,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,330,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,030,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,570,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,510,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,510,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,730,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,970,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,940,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,510,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,940,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,270,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,940,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,810,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,510,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,810,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,570,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,510,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,390,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,570,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,510,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,570,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,540,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,810,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,230,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,810,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,570,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,410,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,330,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,420,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,450,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,170,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,070,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,110,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,990,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری