تور تفلیس3 شب زمستان 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/15 ساعت حرکت: 18:55 آتا
 • IKA
 • TBS
مدت سفر : 01:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/12/18 ساعت حرکت: 22:25 آتا
 • TBS
 • IKA
مدت سفر : 01:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  6,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  7,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  6,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  6,650,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  8,220,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,150,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,690,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  7,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  9,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  7,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,320,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,180,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,650,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,370,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,140,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,480,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,460,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,460,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,720,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  16,720,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری