تور پوکت + مسقط 8 شب زمستان 1402

این تور منقضی شده است

هتل ها

تعداد شب : 7
چشم انداز :
تعداد شب : 1
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
تعداد شب : 1
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 1
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  46,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  40,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
تعداد شب : 1
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  47,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  40,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
تعداد شب : 1
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  40,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
تعداد شب : 1
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  40,700,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 1
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  49,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  40,700,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
تعداد شب : 1
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  49,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  40,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
تعداد شب : 1
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  62,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  49,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  41,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
تعداد شب : 1
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  62,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  51,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  41,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 1
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  41,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 1
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  52,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  42,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
تعداد شب : 1
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  52,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  42,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
تعداد شب : 1
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  52,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  42,700,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
تعداد شب : 1
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  70,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  42,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 1
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  70,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  42,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
تعداد شب : 1
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  72,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  54,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  43,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
تعداد شب : 1
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  73,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  54,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  43,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
تعداد شب : 1
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  78,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  57,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
تعداد شب : 1
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  78,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
تعداد شب : 1
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  78,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  59,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
تعداد شب : 1
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  79,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  57,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,700,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
تعداد شب : 1
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  83,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  59,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
تعداد شب : 1
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  86,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  61,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  46,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
تعداد شب : 1
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  90,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  63,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  46,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
تعداد شب : 1
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  90,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  63,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  46,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 7
چشم انداز :
تعداد شب : 1
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  91,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -