تور استانبول 2 شب ویژه اردیبهشت 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/02/22 ساعت حرکت: 12:00 تابان
 • IKA
 • IST
مدت سفر : 03:30 Economy
تاریخ حرکت : 1403/02/24 ساعت حرکت: 16:00 تابان
 • IST
 • IKA
مدت سفر : 03:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,460,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,220,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,960,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,960,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,960,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,230,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,210,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,740,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,960,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,340,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,080,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,960,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,970,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,960,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,510,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,470,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,740,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,040,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  9,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری