تور باتومی 3 شب نوروزی 1403

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/29 ساعت حرکت: 12:00 وارش
 • IKA
 • BUS
مدت سفر : 03:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/03 ساعت حرکت: 15:30 وارش
 • BUS
 • IKA
مدت سفر : 03:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,460,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,950,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,880,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,440,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,850,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  29,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,880,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,830,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,750,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری