تور پوکت + فی فی پاییز ۱۴۰۲

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/09/30 ساعت حرکت: 21:50 ماهان
 • IKA
 • HKT
مدت سفر : 07:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/10/30 ساعت حرکت: 21:25 ماهان
 • HKT
 • IKA
مدت سفر : 07:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,560,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  38,110,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,230,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,360,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,130,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  38,980,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,740,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  39,130,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  57,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  39,330,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,860,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,620,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  46,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  39,540,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  49,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  39,640,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,580,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,050,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  45,560,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  39,790,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,620,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  42,550,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  70,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  50,910,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  42,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,460,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  83,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  56,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  43,930,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,710,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  84,330,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  56,470,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,030,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  85,350,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  56,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,230,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  63,260,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  89,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  58,760,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,940,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  67,960,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  97,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  63,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  47,540,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  99,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  64,070,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  47,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  71,020,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  103,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  65,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  48,620,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  76,630,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  114,620,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  70,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  50,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  77,140,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  115,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  71,410,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  50,760,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
تعداد شب : 2
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  78,410,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  118,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  72,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  51,220,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری