تور تفلیس (5شب) پاییز 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/07/27 ساعت حرکت: 00:00 قشم ایر
 • IKA
 • TBS
مدت سفر : 02:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/08/27 ساعت حرکت: 00:00 قشم ایر
 • TBS
 • IKA
مدت سفر : 02:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,030,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  8,930,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  10,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,950,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  8,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,030,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,780,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  14,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,370,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,450,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,850,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,780,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,780,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,780,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,780,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,780,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,050,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,630,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,470,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,470,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,280,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,470,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,740,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,480,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,150,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,030,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,150,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,030,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,580,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,780,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  26,530,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  25,150,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  27,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,900,000 تومان