تور ایروان 3 شب ( پرواز فلای آرنا) زمستان 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/11/10 ساعت حرکت: 13:05 فلای آرنا
 • IKA
 • EVN
مدت سفر : 01:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/12/10 ساعت حرکت: 11:30 فلای آرنا
 • EVN
 • IKA
مدت سفر : 01:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  12,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  10,990,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  11,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  13,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  12,790,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,290,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  15,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  18,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,190,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,190,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  17,590,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  12,890,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,390,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  21,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,290,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  20,690,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  10,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,890,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,290,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,690,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,490,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  8,200,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری