تور کوالالامپور 8 شب زمستان 1402

هتل ها

تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,260,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  31,840,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,660,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,220,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,620,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  32,420,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,030,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  42,970,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,510,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  32,370,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,140,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,190,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,620,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  32,630,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,510,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,930,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  38,510,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  32,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,630,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  32,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,370,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,370,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,160,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,010,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,860,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,320,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,390,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,160,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,480,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,870,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,370,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  52,610,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,330,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  32,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,120,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,160,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,490,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,220,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  32,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  41,590,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,210,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,560,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,210,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,360,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  42,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,370,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,560,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,030,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,640,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  46,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,270,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,570,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  48,530,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  64,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,870,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  72,650,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  49,380,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,860,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,140,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  73,120,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  46,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,270,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  75,140,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  53,090,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  35,230,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,090,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  75,140,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  35,230,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,470,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  77,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  53,460,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  34,910,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,590,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  82,030,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  51,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  35,710,000 تومان
توضیحات :
رزرو
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,030,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  88,970,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  60,030,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  36,240,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری