تور آنتالیا (دالامان) 5شب پاییز1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/07/21 ساعت حرکت: 00:00 معراج
 • IKA
 • AYT
مدت سفر : 02:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/07/26 ساعت حرکت: 00:00 معراج
 • AYT
 • IKA
مدت سفر : 02:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  16,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,620,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,690,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  23,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,080,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,690,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,140,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,680,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,690,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  16,960,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,690,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,570,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,520,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,430,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,690,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,450,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  37,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  18,720,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,690,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,690,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,740,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,560,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,020,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,690,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  32,760,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,560,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,690,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,690,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,380,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,240,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,690,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,220,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,640,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,690,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,320,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,690,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  21,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,690,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,880,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,560,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,240,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,690,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,380,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  43,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,840,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,690,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,680,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,080,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,980,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,690,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,980,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,980,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,280,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,690,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,540,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  56,040,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,920,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,690,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,360,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,690,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,640,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,040,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  28,960,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,690,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,380,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  64,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,840,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,690,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  66,120,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  30,320,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,690,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری