تور دبی (6شب) زمستان1402

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/12/19 ساعت حرکت: 14:40 ایر عربیا
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/12/25 ساعت حرکت: 12:20 ایر عربیا
 • IKA
مدت سفر : 02:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  31,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  20,810,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,305,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  33,750,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,760,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  34,460,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  22,340,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,325,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,790,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,105,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,525,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,990,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  23,360,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,540,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  24,380,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,075,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,090,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  25,655,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,410,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,760,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,410,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,760,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  29,990,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,940,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  34,580,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,530,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  62,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,110,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  10,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری