تور پاتایا شهریور 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/07/11 ساعت حرکت: 21:45 سلام ایر
 • IKA
 • BKK
مدت سفر : 07:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/08/11 ساعت حرکت: 09:30 سلام ایر
 • BKK
 • IKA
مدت سفر : 07:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  35,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  31,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  31,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  28,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  38,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  39,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  32,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  40,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  34,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  41,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  35,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  29,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  44,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  30,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  45,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  30,500,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  30,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  46,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  30,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  30,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  48,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  37,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  31,000,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  37,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  49,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  31,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  50,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  31,500,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  31,600,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  39,100,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  51,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  39,100,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  31,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  32,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  53,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  40,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  32,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  43,300,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  62,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  44,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  33,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 8
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  48,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  70,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  48,300,000 تومان