تور باتومی 7شب1402

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/09/03 ساعت حرکت: 00:00 وارش
 • IKA
 • BUS
مدت سفر : 02:30 Economy
تاریخ حرکت : 1402/08/30 ساعت حرکت: 00:00 وارش
 • BUS
 • IKA
مدت سفر : 02:30 Economy

هتل ها

تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  9,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  11,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  9,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  13,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  19,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  11,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,440,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,650,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  22,000,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  14,440,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  15,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  24,100,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  13,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  28,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  17,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,850,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  30,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  15,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  36,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  19,900,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  47,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  47,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,860,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,380,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  27,460,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,280,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  59,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  26,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
تعداد شب : 7
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  103,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  36,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  7,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری