تور پوکت+بانکوک 11 شب 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/06/30 ساعت حرکت: 00:00 سلام ایر
 • IKA
 • BKK
مدت سفر : 07:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/07/30 ساعت حرکت: 00:00 سلام ایر
 • BKK
 • IKA
مدت سفر : 07:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  54,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,760,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  51,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,110,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  49,760,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  58,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  51,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,110,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,960,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,530,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  50,960,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  60,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,530,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,520,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  56,570,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,080,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,720,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  64,370,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  56,570,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,150,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  58,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,860,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  54,750,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  68,430,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  58,650,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,860,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,370,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  79,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  60,370,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  47,830,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,370,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  79,660,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  60,370,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  47,830,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,840,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  88,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  64,840,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  49,390,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,260,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  89,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  49,540,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  65,260,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  89,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  49,540,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,940,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  98,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  69,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  51,180,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,940,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  98,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  69,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  51,180,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  76,960,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  112,840,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  76,960,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  53,630,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 5
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  78,670,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  116,270,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  78,670,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  54,230,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری