تور پوکت + پاتایا زمستان ۱۰ شب 1402

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1402/11/02 ساعت حرکت: 19:55 سلام ایر
 • IKA
 • BKK
مدت سفر : 07:00 Economy
تاریخ حرکت : 1402/12/02 ساعت حرکت: 17:00 سلام ایر
 • HKT
 • IKA
مدت سفر : 07:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,500,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  55,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  -
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  51,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  61,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  52,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  52,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  63,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  44,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  65,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  55,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  45,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  69,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  57,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  46,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  70,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  59,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  46,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  56,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  71,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  58,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  46,300,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  59,200,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  77,500,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  61,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  47,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  80,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  64,500,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  47,900,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  60,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  80,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  63,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  48,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  88,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  68,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  49,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  64,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  88,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  67,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  49,200,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  92,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  71,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  50,000,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  98,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  73,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  51,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  69,900,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  98,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  51,100,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  70,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  100,600,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  75,200,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  51,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  73,700,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  106,400,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  77,700,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  52,400,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  83,400,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  125,900,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  89,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  55,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
تعداد شب : 6
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  86,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  134,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  92,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  55,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  88,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  136,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  94,800,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  57,600,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری