تور پوکت + پاتایا 7 شب نوروزی 1403

این تور منقضی شده است

برنامه سفر

تاریخ حرکت : 1403/01/07 ساعت حرکت: 21:40 ماهان
 • IKA
 • BKK
مدت سفر : 07:00 Economy
تاریخ حرکت : 1403/01/15 ساعت حرکت: 09:50 ماهان
 • HKT
 • IKA
مدت سفر : 07:00 Economy

هتل ها

تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  94,300,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  99,800,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  88,730,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  94,460,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  100,130,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  88,780,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  95,620,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  102,440,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  89,160,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  96,280,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  103,760,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  89,440,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  96,830,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  104,860,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  94,000,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  89,600,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  97,160,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  105,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  94,600,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  89,720,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  97,380,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  105,960,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  94,830,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  89,830,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  98,760,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  108,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  95,770,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  90,270,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  98,800,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  108,820,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  90,320,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  99,550,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  110,250,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  90,540,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  101,180,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  113,550,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  98,400,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  91,150,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  102,000,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  115,200,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  91,420,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  102,220,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  115,640,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  99,950,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  91,480,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  102,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  115,860,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  91,530,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  103,820,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  118,830,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  100,940,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  92,080,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  104,250,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  119,700,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  100,720,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  92,190,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  104,860,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  120,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  92,410,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  105,080,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  121,360,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  101,930,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  92,520,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  105,740,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  122,680,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  102,480,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  92,740,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  107,600,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  126,300,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  103,690,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  93,350,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  113,330,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  137,860,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  109,460,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  95,380,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  114,270,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  139,730,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  109,740,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  95,700,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  115,860,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  142,920,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  111,170,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  96,260,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  117,350,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  145,890,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  -
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  96,800,000 تومان
توضیحات :
تعداد شب : 3
چشم انداز :
تعداد شب : 4
چشم انداز :
 • 2 تخته (هرنفر)
  121,420,000 تومان
  1 تخته (هرنفر)
  154,030,000 تومان
  کودک با تخت (هر نفر)
  116,170,000 تومان
  کودک بدون تخت (هرنفر)
  98,240,000 تومان
توضیحات :

برای رزرو همین حالا تماس بگیرید

تماس فوری